top of page

Genel Yayınlar

Ay Efe, D. Ş. M.

2006                “Küllüoba Bulunmuş Olan Pişmiş Toprak Figürinlerden Birkaç Örnek”,(yay.haz.A.Erkanal-Öktü et.al.) Hayat Erkanal’a                                Armağan. Kültürlerin Yansıması: 90-94.

Çizer, Ö.

2015                 Archaeobotanical investigations of plant cultivation and husbandry practices at the Early Bronze Age settlement                                       Küllüoba in West-Central Turkey: Considerations on environment, climate and economy, BAR International  Series

Efe, T.

2000                “Seyitgazi/Küllüoba Kazısı”, (yay. haz. O. Belli), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi. İstanbul: 118-122.

 

2003a              “Küllüoba and the Initial Stages of Urbanism in Western Anatolia”, (yay.haz. M. Özdoğan,H. Hauptmann ve N.                                              Başgelen) From Primary Villages to Cities. Essays in Honour of U. Esin. Arkeoloji ve Sanat Yayınları: 265-282.

 

2003b             “Pottery Distribution Within the Bronze Age of Western Anatolia and its  Implications upon Cultural, Political (and                                     Ethnic?) Entities”, (yay haz. M.   Özbaşaran, O. Tanındı ve A. Boratav) Archaeological Essays in Honour of Homo                                          amatus: Güven Arsebük İçin Armağan  Yazılar: 87-104.

2006                “Trinket Mould from Küllüoba Near Seyitgazi/Eskişehir", (yay.haz. A.Erkanal,S. Günel)’’, Hayat Erkanal'a                                                        Armağan. Kültürlerin Yansıması. s.  301-304.

2008a              "Küllüoba Kazıları ve Anadolu Tarihöncesi Araştırmalarına Katkısı", (yay.haz. G. Umurtak, Ş. Dönmez, A. Yurtsever),                                  Refik Duru’ya Armağan. s. 103-114.

2008b              ‘’The Theories of the "Great Caravan Route" Between Cilicia and Troy: The Early Bronze Age III Period in Inland                                              Western Anatolia’’, Anatolian Studies  57:  47-64

2008c              ‘’Demircihöyük ve Küllüoba İTÇ I-II Katlarında Ele Geçirilmiş Olan Bir Grup Boyunlu Çömlek’’, (yay.haz. İ. Delemen, S.                                Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö. Turak). Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı. s. 413-420.

2009                “Küllüoba da Erken İTÇ III Yapısında Ele Geçirilmiş Olan Kesik Gaga Ağızlı  bir Küp’’,  (yay.haz. H. Saglamtimur et al.)                                  Altan Çilingiroğlu’na Armağan. Yukarı Deniz’in Kıyısında  Urartu Krallığı’na Adanmış bir Hayat. s. 269-273.

2014a              ''Selected EB II Pottery Recovered in the Two Burnt Rooms at Küllüoba Near   Eskişehir'', (yay.haz. A. Engin, B.                                              Helwing,B. Uysal) armizzi. Engin Özgen’e Armağan/Studies in Honor of Engin Özgen. Ankara. s. 115-128.

   

2014b              ''Küllüoba İlk Tunç Çağı Boyalı Kaselerine Ait Birkaç Örnek'', Anadolu Kültürlerine Bir Bakış. Armağan Erkanal'a                                          Armağan :187-196.

2015               "Küllüoba’dan Çift Kulplu Fincan Formuna Ait İki Örnek ve   Düşündürdükleri", Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan:                                     247-252.

 

Efe, T-D.Ş.M.,Ay Efe

2000                “Early Bronze Age 1 Pottery from Küllüoba near Seyitgazi,Eskişehir”, Anatolia Antiqua  8, s. 1-87.

2001               “Küllüoba: İç Kuzeybatı Anadolu’da bir İlk Tunç Çağı Kenti; 1996-2000 Yılları Arasında Yapılan Kazı Çalışmalarının                                     GenelDeğerlendirmesi”, Tüba-Ar 4: 44-78.

2007               "The Küllüoba Excavations and the Cultural/Political Development of Western Anatolia Before the Second Millennium                              B.C.," (yay.haz. Doğan-Alparslan M.,Alparslan, M., Peker H.) Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan: 251-258.

2011                “Eskişehir Bölgesi‟nin İlk Tunç Çağı‟na Özgü Geriye Yatık Boyunlu Gaga Ağızlı Testileri”, (yay.haz. H.Şahin-Konyar. E-                               G.Ergin), Özsait Armağanı/Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler/Studies Presented to Mehmet and                                 Nesrin Özsait. s. 177-186.

Efe,T-E. Fidan

2006                “Pre-Middle Bronze Age Metal Objects from Inland Western Anatolia: A Typological and Chronological Evaluation”,                                    Anatolia Antiqua XIV: 15-43

2008                ‘’Complex II in the EB II Upper Town of Küllüoba Near Eskişehir’’, Anatolica 34: 67-102.

Efe, T-Türkteki, M.

2005                “The Stratigraphy  and pottery  of the period transitional into the Middle Bronze Age at Küllüoba (Seyitgazi- Eskişehir)                             Anatolia Antiqua XIII: 119-144.

Efe, T., Türkteki M., Sarı D., E. Fidan,

2009                ‘’Eskişehir’in Bilinen En Eski Şehri: Küllüoba’’, Aktüel Arkeoloji 11: 80-87.

Fidan, E.,

2006                “Batı Anadolu nun İlk Kenti  Küllüoba,” National Geographic,  Mayıs 2006.

2012                ''Küllüoba İlk Tunç Çağı Mimarisi'', MASROP/ E-Dergi 7: 1-41.

2013a              ''Küllüoba İlk Tunç Çağı Metal Eser Kalıpları'', ODTÜ III. Arkeometri Çalıştayı,  Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik                              Ve Arkeometrik Çalışmalar : 249-259.

           

Gatsov, I., - Efe, T.,

2005              “Some observations on the EB II chipped stone artifacts from Küllüoba (near Eskişehir) in inland  Northwestern                                          Anatolia”, Anatolia Antiqua XIII:111-118.

 

Gündem,Y.C.,

 

2012             “The Subsistence Economy in Inland Northwestern Anatolia During the Chalcolithic and Early Bronze Age”MASROP 7                               250-300.

 

Sarı, D.,

2007             “Küllüoba’da Ele Geçirilen Siyah Ağız Kenarlı Kaselerden (Black-Topped) Birkaç Örnek”, yay.haz.  Doğan-Alparslan M.,                              Alparslan, M., Peker H.)Vita/ Hayat Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan. s. 647-656. Ege Yayınları, İstanbul.

2009               ‘’Late EB II Pottery Recovered in Complex II of Küllüoba’’, Anatolia Antiqua XVII, s. 89-132.

2012                ''İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’nun Kültürel ve Siyasal Gelişimi'',  MASROP/ E-Dergi  7: 112-249.

 

Sarı, D-F. Arslan, 

 

2017                “İlk Tunç Çağı nda Batı Anadolu  da Üç Ayaklı Mutfak Kabının Gelişimi ve Yayılımı,” Belleten, vol. 81, no. 290: 1–37

Şahin, F.,     

  

2015               “Külloba da Erken Tunç Çağı III Döneminde Kalınlaştırlmış Dudaklı  Bead rim  Kaselerin Ortaya Çıkışı ve                                                         Gelişimi,” Colloquium Anatolicum, 14: 100–119.

2016               “An Early Bronze Age III Lead Figurine from Küllüoba,” Anatolica 42: 29–38.

Türkteki, M.:

2010                "A Unique Necked Pot Found in an Early Bronze Age Votive Pit in Küllüoba", Anatolia Antiqua, 23-30.

 

2012                ''Batı ve Orta Anadolu’da Çark Yapımı Çanak Çömleğin Ortaya Çıkışı ve Yayılımı'', MASROP/ E-Dergi 7: 45-11.

2014                "Early Bronze Age Pottery Manufacture in Western Anatolia: Identifying Hybrid Technologies through X-ray Analysis.                                Anatolica(LX), 93-109.

 

Türkteki, M-R. Başkurt

 

2017                “Anadolu’da Ilk Tunç Çagı Sonunda Geleneksel Bir Ritüel Uygulaması Küllüoba Kazısı Işığında Adak  Çukurları Üzerine                             Bir Değerlendirme”, Anadolu/Anatolia 42, 1-28.


bottom of page